+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Cơ hội giới thiệu

Senior DFT Engineer

Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Analog Layout Engineer

Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior .NET Developer (Azure, English)

Azure .NET Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Front-end Developer

FrontEnd Frontend Developer

1.600 - $2.800

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Tech Lead/ Head of Web

Enginering

2.000 - $4.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Middle Fullstack Developer (Python)

Python Enginering

Lên đến $1.420

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Fullstack Developer (Python)

Python JavaScript Enginering

Lên đến $2.038

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Fullstack Developer (PHP)

ReactJS PHP Enginering

Lên đến $2.038

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Fullstack Developer (NodeJS)

NodeJS ReactJS Enginering

Lên đến $2.038

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Scrum Master

Scrum Development Scrum Master

Lên đến $2.400

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Technical Architect

Software Architect Software Architect

Lên đến $3.500

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Fullstack Engineer (AWS, Python, React/VueJS)

Python Full Stack Development Enginering

Lên đến $1.700

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Webflow Development Expert

figma Designer

2.000 - $2.500

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior DevOps Engineer Gấp

Azure .NET Enginering

Lên đến $3.000

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

DevOps Engineer Gấp

C# .NET Enginering

Thương lượng

$ Referral reward: Đăng nhập để xem