+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Cà Hà - Headhunter49436

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 12 ứng viên
Icon cup 0 phỏng vấn
Icon health 0 offers


Hello Although I am a new member of Recruitery, with 5 years of experience working in human resources recruitment, I am completely confident that I can do a good job of supporting you in the process of finding the most suitable job. I am confident that I can help you find the most suitable personnel for the company in terms of work, company culture and professional skills. Don't be shy, please contact me

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Cà Hà



Công việc đã hoàn thành (0)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer