#Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Chuẩn Cho Cấp Quản Lý

 Quy trình kiểm soát chất lượng (QC) là gì, kàm sao để có một quy trình kiểm soát chất lượng chuẩn đó luôn là câu hỏi mà các nhà quản lý luôn phải suy nghĩ

Nghề kiểm soát chất lượng (QC) là gì?

Quy trình kiểm soát chất lượng (QC) là một quy trình hoặc tập hợp các quy trình nhằm đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất hoặc dịch vụ được thực hiện tuân thủ một bộ tiêu chí chất lượng xác định hoặc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hoặc khách hàng. Tương tự như quy trình kiểm soát chất lượng nhưng không đồng nhất là quy trình đảm bảo chất lượng (QA). Mặc dù quy trình đảm bảo chất lượng (QA) đề cập đến xác nhận rằng các yêu cầu đã chỉ định đã được đáp ứng bởi một sản phẩm hoặc dịch vụ, Quy trình kiểm soát chất lượng đề cập đến việc kiểm tra thực tế các yếu tố này.

Để thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả, trước tiên, doanh nghiệp phải quyết định tiêu chuẩn cụ thể nào mà sản phẩm hoặc dịch vụ phải đáp ứng. Sau đó, mức độ của các hành động quy trình kiểm soát chất lượng phải được xác định

Chất lượng của sản phẩm thường bị ảnh hưởng bởi độ lệch so với tiêu chuẩn mục tiêu và bởi độ biến thiên cao xung quanh thông số kỹ thuật mục tiêu. Kiểm soát chất lượng sản phẩm hiệu quả nên có thể giải quyết cả hai vấn đề này. Kiểm soát chất lượng sản phẩm có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện sản phẩm của họ trên thị trường cùng với nhận diện thương hiệu. Nó cũng giúp giải quyết các mối quan tâm về trách nhiệm pháp lý, lập kế hoạch và ra quyết định và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nỗ lực và tài chính liên quan đến việc phân phối sản phẩm có thể được cải thiện nhiều với sự trợ giúp của kiểm soát chất lượng.

Công việc của một QC manager là gì?

Giám đốc kiểm soát chất lượng (QA manager) giám sát nhân viên và giám sát các quy trình phát triển sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả. Quản lý kiểm soát chất lượng cũng sẽ làm việc với khách hàng để đảm bảo các sản phẩm cuối cùng đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của họ.

Để thành công với tư cách là Giám đốc kiểm soát chất lượng (QA Manager), bạn cần có kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tuyệt vời, với các kỹ năng quan sát, phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ. Bạn nên hiểu tuân thủ quy định và có kỹ năng hiểu dữ liệu khoa học và kỹ thuật.

Các nhà quản lý kiểm soát chất lượng (QC Manager) có trách nhiệm đảm bảo các sản phẩm được sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn đã đặt ra về chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất.

Mô tả công việc của họ đòi hỏi phải thiết lập và thực hiện các yêu cầu chất lượng bên trong / bên ngoài để đảm bảo các sản phẩm / dịch vụ của công ty đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, các nhà quản lý chất lượng tiến hành đánh giá các quy trình sản xuất của công ty để phát triển các chính sách, quy trình và thông số kỹ thuật chất lượng nội bộ.

Những yếu tố để trở thành một QC Manager

Aniday - Những yếu tố để trở thành một QC Manager

Các yếu tố để trở thành giám đốc kiểm soát chất lượng (QA Manager):
- Bằng cử nhân về khoa học hoặc các chương trình dựa trên kinh doanh.
- Kinh nghiệm trước đây trong sản xuất hoặc sản xuất.
- Kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh có thể là lợi thế.
- Sự chú ý mạnh mẽ đến chi tiết, quan sát, tổ chức và kỹ năng lãnh đạo.
- Kiến thức chuyên sâu về thủ tục kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn pháp lý.
- Kiến thức vững chắc về toán học, phân tích dữ liệu và phương pháp thống kê.
- Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tuyệt vời.
- Kỹ năng CNTT và kỹ thuật tốt.

Trách nhiệm của người quản lý kiểm soát chất lượng sản phẩm (QA Manager):
- Đạt được sự hiểu biết về nhu cầu và yêu cầu của khách hàng và truyền đạt chúng cũng như các tiêu chuẩn chất lượng cho các nhóm sản xuất.
- Đề ra các cách để cải thiện quy trình sản xuất để đảm bảo hàng hóa chất lượng cao hơn.
- Phát minh, cải thiện và xem xét các thông số kỹ thuật và quy trình mới cho các sản phẩm hoặc quy trình và đào tạo nhân viên sử dụng chúng.
- Đặt ra các yêu cầu cho nguyên liệu từ các nhà cung cấp và giám sát sự tuân thủ của họ.
- Giám sát thanh tra, kỹ thuật viên, và các nhân viên khác và cung cấp hướng dẫn.
- Đảm bảo nghĩa vụ pháp lý được tuân thủ và đảm bảo tuân thủ các cơ quan quản lý và với các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn.
- Giám sát các quy trình phát triển sản phẩm để xác định bất kỳ sai lệch so với tiêu chuẩn chất lượng.
- Kiểm tra đầu ra cuối cùng, so sánh nó với các yêu cầu và phê duyệt hoặc từ chối các sản phẩm cuối cùng.
- Giữ tài liệu chính xác và thực hiện phân tích thống kê.
- Nhận được phản hồi từ khách hàng, tham dự các cuộc họp, gửi báo cáo và hỗ trợ kiểm toán viên và thanh tra bên ngoài.

Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm dành cho QC manager

Aniday - Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm dành cho QC manager

Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm nên bắt đầu sớm trong vòng đời phát triển sản phẩm vì ở giai đoạn thu thập yêu cầu và bao gồm các hoạt động sau:

Phân tích yêu cầu

Chi phí sửa chữa một khiếm khuyết được tìm thấy trong quá trình thử nghiệm cao hơn tới 15 lần so với chi phí ngăn ngừa một lỗi ở giai đoạn thiết kế yêu cầu. Để tránh điều đó, các chuyên gia kiểm soát chất lượng sản phẩm tham gia vào việc phân tích và làm rõ các yêu cầu phần mềm chức năng và phi chức năng và đảm bảo các yêu cầu rõ ràng, nhất quán, đầy đủ, có thể theo dõi và kiểm tra được. Vì vậy, họ ngăn ngừa các lỗi sản phẩm có thể và tạo điều kiện cho các hoạt động thiết kế thử nghiệm sắp tới.

Lập kế hoạch kiểm tra

Các chuyên gia kiểm soát chất lượng sản phẩm sử dụng kiến thức thu được ở giai đoạn phân tích yêu cầu làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm tra. Theo IEEE 29119-3, kế hoạch kiểm tra cần có chiến lược kiểm tra và bao gồm phạm vi kiểm tra, ngân sách dự án và thời hạn, các loại và mức độ kiểm tra ứng dụng yêu cầu, theo dõi lỗi và quy trình báo cáo, tài nguyên và trách nhiệm của họ và các trách nhiệm khác các nhân tố.

Thiết kế thử nghiệm

Ở giai đoạn này, các chuyên gia kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế các trường hợp kiểm tra hoặc danh sách kiểm tra bao gồm các yêu cầu phần mềm. Các trường hợp thử nghiệm phác thảo các điều kiện, dữ liệu thử nghiệm (cũng được chuẩn bị ở giai đoạn thiết kế thử nghiệm) và các bước thử nghiệm cần thiết để xác thực chức năng cụ thể và nêu kết quả thử nghiệm dự kiến. Để làm quen với một ứng dụng và đưa ra một cách tiếp cận tối ưu cho thiết kế thử nghiệm, các kỹ sư kiểm tra có thể bắt đầu các hoạt động thiết kế thử nghiệm với một số lượng thử nghiệm thăm dò nhất định.

Kiểm tra thực hiện và báo cáo lỗi

Kiểm thử thực hiện bắt đầu ở cấp đơn vị, khi nhóm phát triển thực hiện kiểm thử đơn vị. Đến lượt mình, nhóm thử nghiệm tiếp quản ở cấp độ API và UI. Các kỹ sư kiểm tra thủ công thực hiện các trường hợp kiểm thử được thiết kế, gửi các lỗi tìm thấy trong hệ thống theo dõi lỗi, trong khi các kỹ sư tự động hóa kiểm tra sử dụng khung đã chọn (ví dụ: Selenium, Appium, Protractor) để thực thi các kịch bản kiểm tra tự động và tạo báo cáo kiểm tra.

Kiểm tra lại và hồi quy

Khi các lỗi tìm thấy được sửa chữa, các kỹ sư kiểm tra kiểm tra lại chức năng trong câu hỏi và thực hiện kiểm tra hồi quy để đảm bảo rằng các sửa lỗi không phá vỡ chức năng liên quan cũng như không làm cho nó khác với quy định trong các yêu cầu.

Kiểm tra phát hành

Khi nhóm phát triển đưa ra thông báo phát hành (chứa danh sách các tính năng đã triển khai, lỗi cố định, các vấn đề và hạn chế đã biết), nhóm thử nghiệm xác định chức năng phần mềm đã bị ảnh hưởng bởi các thay đổi được giới thiệu và xác định các bộ thử nghiệm cần có để bao quát phạm vi của triển khai xây dựng. Nhóm thử nghiệm thực hiện kiểm tra khói để đảm bảo quá trình xây dựng ổn định và sau khi vượt qua thành công, thực hiện các bộ thử nghiệm đã xác định, đưa ra báo cáo kết quả thử nghiệm khi hoàn tất.

Những công ty đang tuyển dụng QC manager với mức thưởng cao

Hiên nay Aniday đang tuyển rất nhiều vị trí Giám đốc kiểm soát chất lượng (QA manager), bạn có thể tham khảo tại đây:

Công ty Job Tiền thưởng Địa điểm
#Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Chuẩn Cho Cấp Quản Lý-001 QC Manager 24 Triệu đ/ ứng viên HCM
#Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Chuẩn Cho Cấp Quản Lý-002 Warehouse Operation Manager 14 Triệu đ/ ứng viên HCM
#Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Chuẩn Cho Cấp Quản Lý-003 MANUAL QA 11 Triệu đ/ ứng viên HCM
#Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Chuẩn Cho Cấp Quản Lý-004 QA Engineer 7.5 Triệu đ/ ứng viên DN
#Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Chuẩn Cho Cấp Quản Lý-005 Manual Tester 7 Triệu đ/ ứng viên HN
#Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng (QC) Chuẩn Cho Cấp Quản Lý-006 Auto Tester 7 Triệu đ/ ứng viên HN